Splošni pogoji prijave na usposabljanja

IZVAJALCI USPOSABLJANJ

Usposabljanja Modul 1, Modul 2 in Modul 4 izvaja Zavod MEPI, Litostrojska 52, 1000 Ljubljana.

Usposabljanje Modul 3 izvaja Društvo GAHA Slovenija, Trata 7, 4220 škofja Loka.

LOKACIJE, TERMINI IN TRAJANJE USPOSABLJANJ

Usposabljanja potekajo na vnaprej določenih lokacijah, ki so navedene v spletni aplikaciji na naslovu www.gaha.si/prijave ob posameznem terminu usposabljanja. Lokacije istih usposabljanj se lahko od termina do termina razlikujejo. Zavod MEPI in Društvo GAHA Slovenija si pridržujeta pravico do naknadne spremembe lokacije usposabljanja.

Usposabljanja v navedenih terminih se izvedejo, če je na posamezno usposabljanje prijavljeno zadostno število udeležencev. V nasprotnem primeru si Zavod MEPI in Društvo GAHA Slovenija pridržujeta pravico do menjave termina oz. odpovedi tečaja, o čemer bosta prijavljene udeležence obvestila vsaj 5 delovnih dni pred posameznim izobraževanjem.

Trajanje posameznega usposabljanja je ovrednoteno s šolskimi urami, in sicer: Modul 1 – 18 PU, Modul 2 – 28 PU, Modul 3 – 28 PU, Modul 4 – 9 PU.

POSTOPEK PRIJAVE NA USPOSABLJANJA

Izvajalska organizacija prijavi udeleženca usposabljanja z vnosom podatkov v spletno aplikacijo na naslovu www.gaha.si/prijave, najkasneje 20 dni pred pričetkom posameznega usposabljanja. Po vnosu podatkov sistem generira prijavnico (v .pdf obliki), ki jo morata izvajalska organizacija in udeleženec natisniti, podpisati ter žigosati in nato v skenirani obliki (preko spletne aplikacije www.gaha.si/prijave > Oddaja dokumentov) naložiti najkasneje 20 dni pred pričetkom posameznega usposabljanja. Izvajalska organizacija lahko prijavnico pošlje tudi po navadni pošti na naslov Zavod MEPI, Litostrojska 52, 1000 Ljubljana, prav tako najkasneje 20 dni pred pričetkom tečaja.

V primeru, da izvajalska organizacija prijavlja več udeležencev usposabljanja, mora za vsakega posebej vnesti podatke v spletno aplikacijo in pripraviti ločene prijavnice.

Najkasneje 20 dni pred pričetkom tečaja mora izvajalska organizacija Zavodu MEPI (če udeležence prijavlja na Modul 1, Modul 2 ali Modul 4) oz. Društvu GAHA Slovenija (če udeležence prijavlja na Modul 3) po navadni pošti posredovati veljavno naročilnico, ki služi kot podlaga za izdajo računa za stroške usposabljanja.

Z oddajo elektronske prijave se izvajalska organizacija in udeleženci strinjajo s splošnimi pogoji. Oddana prijavnica pomeni prijavo na tečaj, izvajalska organizacija pa potrdi udeležbo prijavljenih oseb s posredovanjem podpisane in žigosane prijavnice na način, kot je to opisano v prvem odstavku 3. točke. V primeru, da izvajalska organizacija najkasneje 20 dni pred pričetkom usposabljanja ne posreduje podpisane in žigosane prijavnice ter veljavne naročilnice, se prijava zavrže.

Odjava od usposabljanja je mogoča najkasneje 14 dni pred pričetkom usposabljanja. V primeru kasnejše odjave ali neudeležbe brez odjave v veljavnem roku si Zavod MEPI in Društvo GAHA Slovenija pridržujeta pravico, da zaračunata 100% cene usposabljanja.

CENE USPOSABLJANJ IN UGODNOSTI

Cene usposabljanj so navedene v dokumentu MEPI usposabljanja 2017 – Informacije o usposabljanjih, ki je objavljen na spletni strani www.gaha.si/prijave. Cena zajema izvedbo tečaja po programu, vsa spremljajoča gradiva, prigrizke med odmori in certifikat o opravljenem usposabljanju. Stroške namestitve, prehrane in prevoza krije pošiljajoča izvajalska organizacija oz. udeleženec sam. Ob potrditvi prijave Zavod MEPI in Društvo GAHA Slovenija udeležence seznanita z okvirno višino stroškov namestitve in prehrane, ki je odvisna od posamezne lokacije izobraževanja.

Zavod MEPI nudi novopristopnim organizacijam ob začetku izvajanja programa MEPI posebno ugodnost, in sicer lahko Zavod MEPI enkrat v prvem šolskem letu trajanja Pogodbe o izvajanju programa MEPI omogoči brezplačno udeležbo dveh oseb iz novopristopne organizacije na usposabljanjih za mentorje (Modul 1) in voditelje odprav (Modul 2).

DRUGA DOLOČILA

Pridobljene podatke bosta Zavod MEPI in Društvo GAHA Slovenija uporabljala izključno za lastno evidenco ter za namene obveščanja udeležencev oz. izvajalskih organizacij v zvezi z usposabljanji. Zavod MEPI in Društvo GAHA Slovenija bosta podatke varovala skladno z določbami, ki urejajo varovanje osebnih podatkov.

Udeleženci se s prijavo na tečaj strinjajo, da se fotografije, posnetki in drugo gradivo, pridobljeno v okviru izvajanja usposabljanj, objavi na vseh spletnih straneh, vezanih na ta program, ter v druge promocijske namene.